XX Национален симпозиум „Полимери 2022“ с международно участие

Снимка на Констанс Русева с първа награда за най-добър постерен доклад в 20 Национален симпозиум ПОЛИМЕРИ 2022 От 5 до 8 юли 2022 г. в гр. Велинград се проведе ХХ Национален симпозиум „Полимери 2022“ с международно участие. Стартирал през далечната 1967 г., форумът се утвърждава като най-значимото събитие в областта на полимерната наука в България за разпространение на научни резултати, обмяна на идеи и развитие на сътрудничества между български и чуждестранни учени. Снимка на Ерик Димитров с първа награда за най-добър постерен доклад в 20 Национален симпозиум ПОЛИМЕРИ 2022 Симпозиумът „Полимери 2022“ е организиран от Института по полимери при БАН, със съдействието на СУ „Св. Климент Охридски“, Химикотехнологичен и металургичен университет - София и Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас [...]

Награди за млади учени от БАН в Научна постерна сесия на ХТМУ

На 17 юни 2022 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 120 млади учени, докторанти и студенти със 130 постера в 10 различни научни направления. С откриването на научната сесия бе връчена наградата в Националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) и Съюза на химиците в България. Носител на отличието е маг. инж. Виктория Иванова от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН (ИОХЦФ), възпитаник на ХТМУ. Почит бе отдадена и към проф. Милчо Натов - Ректор на ХТМУ с мандат 1976-1981 г., който през 2022 година чества своя 90-ти [...]

Тринадесета научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

На 02.06.2022г. се състоя тринадесетата поред научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Институт по полимери-БАН. По традиция сесията се провежда всяка година през месец юни, като в нея взимат участие докторанти, постдокторанти, млади учени, практиканти и студенти. Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, занимаващи се с научни изследвания в областта на полимерните материали пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. Двадесет и един млади учени - част от тях са студенти по програмата "Студентски практики - Фаза 2", други от институти на БАН както и от различни университети като СУ-Климент Охридски, ХТМУ-София, Медицински Университет-София и т.н., представиха своите работи в 4 устни и 17 постерни съобщения. Научно жури от трима [...]

Открито заседание за защита на дисертационен труд в Института по полимери

О т к р и т о   з а с е д а н и е за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР на   Мирослава Ангелова Вълчанова докторант редовна форма на обучение Институт по полимери - БАН   Полимери и полимерни системи за пренос и доставяне на биологично активни (макро)молекули Научни ръководители: проф. дхн Станислав Рангелов проф. д-р Севдалина Турманова Направление: 4.2. Химически науки Научна специалност: Полимери и полимерни материали 19 април 2022 г., 14:00 ч. Заседателната зала на Института по полимери - БАН ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 103В   Материалите по защитата на докторската дисертация са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 103В.

Отличие на списание Polymers MDPI за Ерик Димитров от Института по полимери

Ерик Димитров от Института по полимери към БАН (студент в Медицинския университет-София) е носител на една от трите награди за най-добър постер на престижното списание Polymers MDPI в международната конференция "THE SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS POLYMAT 2022“, организирана от Центъра за полимерни и въглеродни материали към Полската академия на науките (ПАН). Форумът се проведе гр. Забже, Полша, на 17 Март 2022 г., в памет на проф. Аджей Дворак, чуждестранен член на Българска академия на науките. Постерът на тема "Nucleolipid vesicles: Supramolecular structures resembling spherical nucleic acids" беше отличен от общо 137 и представя актуална тематика за получаване на специфични супрамолекулни наночастици, наречени липозомни сферични нуклеинови киселини (СНК), с потенциална приложимост за разработване на ваксини, както и решаване на здравни проблеми с обществена и социална [...]

Награда “Проф. Иван Шопов” за изявен млад учен в областта на полимерите за 2022 г.

Явор Данов от Института по полимери към БАН е носител на наградата “Проф. Иван Шопов” за изявен млад учен в областта на полимерите за 2022 г. Отличието на Съюза на химиците в България беше връчено на церемония на 1 март. Научните изследвания на инж. Явор Данов са свързани с разработването на полимерни криогелове на основата на бета-циклодекстрин като нов тип лекарствени носители, характеризиращи се с контролирано освобождаване на различни биоактивни вещества (арипипразол и канабидиол). Резултатите са отразени в 2 научни публикации в списанията "Pharmaceutics" и "Macromolecular Chemistry and Physics", и са докладвани на 2 научни форума. В конкурса участваха още младите учени Наско Христов Начев - докторант в Институт по полимери – БАН, Николета Драгомирова Филипова - докторант в ХТМУ - София, ас. Даниела Йорданова [...]

Go to Top