Project Description

Списание „Български фолклор“

Списание „Български фолклор“ (основано през 1975 г. като орган на Ифолк – БАН) излиза в 4 книжки годишно на български език с резюмета на английски. Има международна редколегия. Рецензирането е анонимно. Списанието се реферира в  EBSCO Discovery и ИНИОН РАН, индексира се в ERIH PLUS и Anthropological Index Online (AIO). Разпространява се в книжарниците на БАН, чрез системата за международен книгообмен на БАН, чрез абонамент и електронните библиотеки CEEOL и EBSCO.

От редакционната колегия:

Списание „Български фолклор“ е рецензирано издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. То е единственото българско периодично академично издание, посветено на изследването на фолклора и популяризирането на фолклористичната проблематика. Списанието е основано през 1975 г. като орган на Института за фолклор при БАН (1973 – 2010). От 1995 г. „Български фолклор“ излиза с подзаглавие „Списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания“ като адекватно отражение на реалните процеси на разширяване на изследователските полета и научните подходи, които протичат в българската фолклористика.

В своята история „Български фолклор“ се утвърди като авторитетно интердисциплинарно академично издание. Неговата цел е да публикува фолклористични, етноложки и антроположки изследвания на практиките, формите и начините на културна активност и изразяване, посредством които хората конструират своите общностни и индивидуални жизнени светове и представи. Списанието предоставя поле за изява на учени от различни области на хуманитарното и социалното познание, то е отворено и към музейни, читалищни и просветни деятели, за да споделят своите теоретични възгледи, научни подходи, анализи, наблюдения, теренни проучвания и материали. За целта списанието поддържа рубрики, които отразяват различни страни на изследователската практика. Като водещо издание в своята област, списание „Български фолклор“ е адресирано до всеки, който проявява интерес към критичен анализ на културните процеси в миналото и днес.

Периодичност и съставителство

„Български фолклор“ излиза в четири книжки годишно. Списанието приема статии, научни съобщения, рецензии на книги и информации за научни форуми от автори, ангажирани в изследователската проблематика на фолклористиката, културната антропология и етнологията.

Редакционната политика на „Български фолклор“ включва и издаването на тематични броеве. Те се планират след обсъждане и приемане на концепция, предложена от съставителя на съответния брой. Съставители могат да бъдат учени от и извън издателския екип.

Редакционният екип подкрепя иновативни идеи за тематични броеве и текстове, които откриват неразработвани терени, изследователски въпроси и научни перспективи.

Прием и публикуване на текстове. Рецензиране

Списание „Български фолклор“ публикува статии на български език и на английски език. Приемат се оригинални текстове, които не са под печат или са вече публикувани в други издания.

Всяка статия подлежи на рецензиране от двама независими и външни на редакционната колегия учени, които са утвърдени професионалисти в съответната научна област. Рецензирането се основава на принципа за двустранна анонимност (double blind) – рецензентите и авторът на статията остават анонимни един спрямо друг. Статиите се оценяват според техния оригинален научен принос, убедително защитена теза, стил и език.

Подобни издания:

ISSN: 0323-9861
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
1113 София
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6

Годишно излизат от печат 4 книжки.

 

Издание на:
Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Уебсайт:
http://www.bulgarianfolklorejournal.net/

Ел. поща:
bulfolk@abv.bg