Project Description

Списание ,,Психологични изследвания“

Списание ,,Психологични изследвания“ е единственото академично списание със строго научен характер по психология в България. Освен като печатно издание списанието разполага и с електронна версия на изданието.

Списанието се списва билингвистично – на български и английски език. То е открито за автори и извън Института, принадлежащи към психологичното съобщество у нас и в чужбина, а също така и за изследователи, работещи в сродни или гранични с психологията научни области.

Международна редколегия: Цялостната дейност по издаването на списанието се провежда от Международна редакционна колегия (International Editorial Board), в която влизат авторитетни и хабилитирани учени от България, Русия, Австрия, Швейцария, Швеция, Италия, Полша, Румъния и Македония, с които учените от департамента успешно работят по съвместни проекти.

Сп. ,,Психологични изследвания“ се печата в тираж 300 бр. за книжка и излиза 2 пъти годишно. При организиране на традиционната национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на психологията се издава като втора или като допълнителна трета книжка за съответната година.

Индексиране и рефериране: Сп. ,,Психологични изследвания“ е реферирано във ВИНИТИ и ERIH PLUS, и е включено в базата данни на Central and Eastern European Online Library.

През 2016 г. сп. ,,Психологични изследвания” за четвърти пореден път спечели Конкурса за научна периодика към ФНИ, МОН.

Подобни издания:

ISSN 1311 4700 (Print)
ISSN 2367 4563 (Online)
Печатно.
На български и английски език.

Адрес на редакцията:
София 1113
ул. „Акад. Бончев“, бл. 6, ет.5/6

Годишно излизат от печат 2 книжки.

Издание на:
Институт за изследване на населението и човека

Уебсайт:
http://journalofpsychology.org

Ел. поща:
psy_research@abv.bg

Телефон:
(+359) 2 979 30 48