Project Description

Списание „Scripta & e-Scripta“

Списанието е основано през 2003 г. и излиза веднъж годишно (досега са излезли 17 броя). В него се публикуват резултати от интердисциплинарни изследвания в областта на медиевистиката: средновековната литература, език, история, изкуствознание, както и в полето на компютърната хуманитаристика.

Отдава се приоритет на проучвания, прилагащи новаторски подходи в разпространението на текстове, писмените извори и тяхната история, структура и стил на текста, както и на многоаспектни изследвания върху проблеми, гранични за изброените по-горе дисциплини. Поместват се статии и студии, представящи авангардни методи и подходи при създаването на електронни бази данни на славянско културно наследство в Интернет. Изданието в пълен текст се експонира в Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека (C.E.E.O.L.) на адрес : https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=953.

„Scripta & e-Scripta“ се реферира и индексира в ERIH PLUS, в Улрич (Ulrich’s Periodicals Directory), The Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP),  в International Medieval Bibliography, в Byzantinishe Zeitshrift, в Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, в специализирания портал Liternet и в сп. Българистика/Bulgarica.

Подобни издания:

ISSN: 1312-238X
Печатно.
На български и английски език.

Адрес на редакцията:
Институт за литература при БАН
1113 София
ул. “Шипченски проход” 52, бл. 17

Издание на:
Институт за литература

Уебсайт:
http://e-scripta.ilit.bas.bg/en/

Ел. поща:
info@scripta.com