„Европейският Левиатан“: наследството на следвоенната медицина и общото благо (Leviathan)

Проектът е посветен на историята на Европа след Втората световна война, разгледана през перспективата на медицината. Ще се изследват националните специфики – медицината и здравеопазването, здравното осигуряване, които се развиват в рамките на национални държави с различно национално законодателство. Акцентът е върху взаимовръзките, взаимовлиянията, взаимопреплетеността между „Изтока“ и „Запада“, върху обмена – на знания, хора, технологии. До какво води изграждането на Желязната завеса: как се променят определенията за „общото благо“ (Common good); как се развиват медицинските и обществените морални и етични норми; как се трансформират отношенията индивид / общество / държава – това са част от общите въпроси в проекта, които ще се изследват на макро- (световно/европейско), мезо- (регионално/държавно) и на микрониво.

На фона на съвременните несигурности проектът цели чрез исторически анализ на комплексните и преплетени развития да засили диалога за общата история. Медицинските изследвания, овладяването на (епидемичните) заболявания, развитието на медицинските технологии са съществени елементи от социалистическия проект на „алтернативна модерност“, които се разгръщат в диалог и/или в противовес със западната либерална модерност – разкриването на взаимозависимостите и взаимопроникванията в контекста на този диалог е основна цел на проекта. Екипът свързва учени с различни научни профили (история, медицина, право, социология, етнология/антропология). Т.нар. работни пакети с условните наименования Тяло, Репродукция, Риск, Утопия са така замислени, че да обединяват усилията на екипите от четирите институции. Това, което преминава през всички работни пакети, са репродуктивните политики.

Разширихме разбирането за „репродуктивна политика“ – освен в тесния смисъл на думата като политика, насочена към възпроизводството на населението, включваме и политиките (концепции, нагласи, институции) по отношение на „инвалидност/неработоспособност/неспособност за работа“, както и концепции за старостта и политиките към възрастните хора. Екипите от всички институции ще работят в сътрудничество по всички теми – историята на т.нар. фармацевтична революция; социалните и политически контексти на клинични експерименти/изпитания на ваксини, биоетика, медицински утопии и др.

https://press.azbuki.bg/news/novini-2020/broj-43-2020/evropejskiyat-leviatan/
https://bnr.bg/hristobotev/post/101364001/anelia-kasabova
https://www.youtube.com/watch?v=DkcArrdUNyc&feature=youtu.be

Период: 2020 - 2026

Цел:
Акцентът е върху взаимовръзките, взаимовлиянията, взаимопреплетеността между „Изтока“ и „Запада“, върху обмена – на знания, хора, технологии.

Финансиране:
Европейски научен съвет, програма „Синергия“, Рамкова програма „Хоризонт 2020“

Участник от страна на БАН:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей (базова организация)

Ел. поща за контакт:
pr@iefem.bas.bg

Ръководител/Водещ изследовател:
Доц. д-р Анелия Касабова

Членове на екипа от изследователи:
Проф. д-р Даниела Колева
Доц. д-р Кристина Попова
Доц. д-р Мила Маева