Християнска култура и фолклор в съвременността – българо-полски паралели

Съвместен проект на ИЕФЕМ – БАН и Института за изкуства във Варшава по междуакадемичната спогодба между БАН и ПАН

Идеята на проекта е да се проучат различни аспекти от взаимодействието между официалното християнство и фолклора, поради което специалисти от различни области изследват по време на християнски празници църковни ритуали и поклоннически практики, песнопения, религиозен песенен фолклор и цялата фоносфера на празниците, икони и църковни стенописи, народни култове към светци, разкази за чудеса, предания за сакрални места и др. Участниците в проекта провеждат теренни проучвания в поклоннически места, манастири и църкви сред православни и католици в Полша и България, материалите обогатяват архивите на двата института, а резултатите от проучванията се изнасят на редовни семинари в ИЕФЕМ и Института за изкуства. Като краен резултат са предвидени две научни конференции във Варшава и София и издаване на двуезичен сборник със студии и статии с разпространение в Полша и България.

От екипа на проекта:

Целта на проекта е да се покажат връзките и взаимните влияния на елементи на християнската и фолклорната култура и тяхната интегралност и смислово единство на нивото на словото, звука и образа в съвременността, както и връзката им с историческите източници. Проектът залага на интердисциплинарна изследователска перспектива, включваща текстологичен, етномузиколожки и иконографски анализ, която ще даде по-пълна картина на изследваните явления. За постигане целите на настоящия проект ще бъдат проучвани съвременни прояви на народната християнска култура в България и Полша, в това число при българите католици и при православните общности в Полша (украинци, белоруси, русини, поляци). Основни изследователски проблеми на проекта са: народните култове към св. Онуфри, св. Николай, св. Кирил и Методий, някои нови светци мъченици и с особен акцент върху Богородичния култ и съпътстващия го религиозен песенен и наративен фолклор, поклоннически и обредни практики; разнообразието от стилове, източници и влияния в музикалният репертоар при религиозната обредност; музикалните инструменти и уреди в народните религиозни обреди и обичаи и в църковния ритуал; символиката на звука, шума и цялата фоносфера в религиозната обредност; многогласието в народната католическа и православна традиция; народната иконография. На основата на комплексни теренни изследвания в двете страни се цели да бъдат направени теоретични обобщения за общи за православието и католицизма механизми на проникване на елементи на религиозната култура във фолклорната култура, за спецификата на народния култ към светците, за механизмите на взаимодействието между устната и писмената култура, между фолклорната и литургичната музика, между официалния иконографски канон и селската църковна стенопис, между литургичния и народния начин на почитание на иконата и нейното място във всекидневния живот на православните в България и Полша и др.

Още проекти:

Период: 2015 – 2017

Цел:
Да се покажат връзките и взаимните влияния на елементи на християнската и фолклорната култура

Финансиране:
ЕБР

Участник от страна на БАН:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

В партньорство с:
Институт за изкуства при Полската академия на науките във Варшава

Уебсайт:
http://iefem.bas.bg/aktualni-proekti.html

Ел. поща за контакт:
katya.mihaylova27@gmail.com

Лице за контакт:
Катя Михайлова, ръководител на проекта от българска страна