Нови горивни клетки, базирани на химични и микробни процеси

Настоящият проект е финансиран от ФНИ през 2014 г. и е с продължителност 2 г. В проекта участват още две организации – Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” и Югозападен университет „Неофит Рилски”, като координатор е Институт по инженерна химия. Проектът има както екологична, така и енергийна насоченост, като използва процеса на пречистване на води, замърсени със силно токсичните сулфиди/сулфити и нитрати, за получаване на енергия в горивни елементи.

Сулфидите са отпадък от редица производства, а се съдържат и в редица термални извори, както и в затворени дълбоководни басейни, където се акумулират вследствие натрупването на органични вещества в безкислородна среда и действието на сулфатредуциращи бактерии. Пример за опасно натрупване на сулфиди в затворен басейн е Черно море.

Сериозно замърсени с нитрати са битовите отпадъчни води, както и води от оранжерии и ферми. Сулфитите са отпадък от очистването на димни газове от серен диоксид при енергопроизводството.

Обезвреждането на гореизредените замърсители е скъп, но задължителен процес с цел опазване на околната среда. По този начин рекуперирането на отпадъчни води при едновремнното получаване на електрическа енергия би довело до намаляване на себестойността на очистването на тези водни потоци.

Изследванията са насочени към влиянието на началните концентрации на съответните замърсители, киселинност на потоците, тяхната проводимост и др., както върху получената мощност така и върху степента на очистване. Търсят се подходящи катализатори. Много перспективна насока е използването на микроорганизми, усвояващи и обезвреждащи съответните замърсители.

Още проекти:

Период: 2014 - 2016

Цел:
Изследване на влиянието на на началните концентрации на съответните замърсители, киселинност на потоците, тяхната проводимост и др., както върху получената мощност така и върху степента на очистване и търсене на подходящи катализатори.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”

Участник от страна на БАН:
Институт по инженерна химия

В партньорство с Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” и Югозападен университет „Неофит Рилски”