Получаване и изследване на наноразмерни биогенни железни оксиди/оксихидроксиди за приложение в катализа, електрониката и екологията

Получени са биогенни материали чрез култивиране в лабораторни условия в различни хранителни среди на Fe-бактерии от род Leptothrix.

Изследват се състав, структура, физични, магнитни и каталитични свойства с цел оценка на възможностите за приложението им пряко или след модифициране като магнитни материали, в сензори и в каталитични процеси на окисление на СО и фотокаталитично разграждане на багрила.

Още проекти:

Период: 2014 - 2017

Цел:
Получаване и изследване на наноразмерни биогенни железни оксиди/оксихидроксиди за приложение в катализа, електрониката и екологията.

Финансиране:
Фонд „Научни изследвания“, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по катализ

Ел. поща за контакт:
kadinovg@ic.bas.bg

Лице за контакт:
Георги Кадинов, ръководител на проекта