Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България

Института за държавата и правото е подизпълнител на проекта на основание договор с базовата организация Института за изследването на населението и човека при БАН.

Учените от ИДП участват с анализ на нормативната уредба, включително на стратегически документи и други правно необвързващи актове, проучване на прилаганите политики, на добри европейски практики, формулиране на хипотези и изготяне на предложения за законодателни промени, съответстващи на предложените мерки за преодоляване на демографската криза.

За още детайли вижте и Мерки за преодоляване на демографската криза в България в раздела на Института за изследване на населението и човека при БАН.

Още проекти:

Период: 2017 – 2018

Цел:
Да предложи конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на България.

Финансиране:
Проектът е възложен с Постановление на Министерски съвет на Република България N:347/08.12.2016 г.

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на населението и човекаИнститут за държавата и правото

Ел. поща за контакт:
n.yonkova@abv.bg

Лице за контакт:
Надежда Йонкова, ръководител на проекта в ИДП