Proceedings of the National Conference on Catalysis

В „Proceedings of the National Conference on Catalysis“ се публикуват резюмета на устни и постерни доклади, представени на Националните конференции по катализ. Ежегодните Национални конференции по катализ се организират от Клуба на българските каталитици и през последните години включват и научна сесия по катализ за студенти, докторанти и млади научни работници.

Клубът на българските каталитици (КБК) е доброволно, неправителствено, независимо, творческо-професионално сдружение на учени, преподаватели, специалисти, докторанти, студенти и работещи в областта на катализа с цел обединяване на усилията за развитие на науката за катализа в България в научен и научно-приложен аспект. Изданието помага за повишаване квалификацията и компетентността по проблемите на катализа.

На английски език.

Адрес на редакцията:
Институт по катализ – БАН
ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 11
1113 София

Издание на:
Институт по катализ

Ел. поща:
icatalys@ic.bas.bg