Сиалилирането в скелетната мускулатура и неговата роля в процеса на развитие на поддържащата клетка (Nurse cell) на паразитния нематод Trichinella spiralis

Целта на проекта е да се проведе цялостно изследване върху сиалилирането в здрава мускулна тъкан и по време на процеса на развитие на поддържащата клетка на Трихинела спиралис в мишки.

Планираното изследване е проектирано да обхване всички възможни аспекти на тази проблематика, включително биосинтеза на сиаловите киселини и сиалилирани гликани, олигозахариден състав на гликановите вериги, идентифициране на белтъчната част и локализация в клетъчната компартментна система.

Още проекти:

Период:

Цел:
Да се проведе цялостно изследване върху сиалилирането в здрава мускулна тъкан и по време на процеса на развитие на поддържащата клетка на Трихинела спиралис в мишки

Финансиране:
Фонд Научни изследвания, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Ел. поща за контакт:
rosicamilcheva@abv.bg

Лице за контакт:
Росица Милчева, ръководител на проекта