RECONNECT – Регионално сътрудничество за транснационално устойчиво развитие на екосистемите (Regional cooperation for the transnational ecosystem sustainable development)

СПроектът RECONNECT –
Регионално сътрудничество за транснационално устойчиво развитие на екосистемите (Regional cooperation for the transnational ecosystem sustainable development) се осъществява в партньорство с:

  • Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), Institute of Marine Biology,
  • Biotechnology & Aquaculture (Greece)
  • Department of Fisheries and Marine Research (Cyprus)
  • International Centre for Research on the Environment and the Economy – ICRE8 (Greece)
  • Management Agency of Karpathos and Saria (Greece)
  • University of Cyprus, Department of Biological Sciences (Cyprus)
  • University of Tirana (Albania)

ИБЕИ – БАН е базова организация.

Проектът цели разработването на общи стратегии за устойчиво управление на морските защитени територии и местообитанията, влизащи в мрежата “Натура 2000”. Обект на проучване са сходни местообитания в различни страни, застрашени от общ натиск. Създаването на транснационална кооперативна мрежа има за цел намирането на общ подход към екологичните заплахи на екосистемите, които са от значителен интерес като природни и културни обекти.

Общата цел на проекта е да насърчи ефективното управление на екосистемите като повиши компетентността на местните управляващи органи чрез разработването на мултидисциплинарна система за подпомагане на вземането на решения. Новият транснационален холистичен подход, който ще бъде разработен, ще промени настоящите стратегии за защита в балканско-средиземноморското пространство, като насърчи въвеждането на по-ефективни и точни управленски практики.

Основните резултати от проекта RECONNECT ще предоставят информация относно качествата на местообитанията, тяхното биоразнообразие, социално-икономически и културни характеристики, които ще бъдат свободно достъпни като инструменти чрез уеб базирана платформа.

Още проекти:

Период: 2017-2019

Цел:
Разработването на общи стратегии за устойчиво управление на морските защитени територии и местообитанията, влизащи в мрежата “Натура 2000”.

Финансиране:
INTERREG: Европейски регионален фонд за развитие

Участник от страна на БАН:
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Уебсайт:
http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/9/

Ел. поща за контакт:
ventzi.karamfilov@gmail.com

Лице за контакт:
Венцислав Карамфилов, координатор на проекта