Днес, 11.10.2018 г., Събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН следните кандидати:

 

В областта  на „Биологичните науки“:

Проф. дбн Димитър Асенов Иванов

 

Научните му приноси са свързани с палеоботаниката и палеоклимата. Изследва растителността и климата на България и Европа в периоди от преди 23 милиона години до наши дни. Има 265 начуни труда, 815 цитирания, h-индекс – 13.

 

 

 

 

В областта на „Медицинските науки“:

Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн

 

Научните му приноси са свързани с кардиологията: диагностика, лечение и профилактика на атеросклеротичните, сърдечно-съдови заболявания, проучване на имунните механизми на атеросклерозата и оксидативния стрес. Има 163 научни труда, 1966 цитирания и h-индекс – 12.

 

 

 

 

В областта на „Хуманитарните науки“:

Проф. дин Александър Григоров Костов

 

Научните му приноси са свързани със стопанската история на Балканите през XIX век и до Първата световна война, по-конкретно върху особеностите на модернизацията и европеизацията на региона. Има 85 научни труда и 130 цитирания.

 

 

 

 

В областта „Творци на изкуството и изкуствознание“:

Иван Йорданов Димитров-Гранитски

 

Ярък общественик със значимо присъствие в творческия живот на България. Той е автор на 35 книги – поезия, литературна критика и публицистика.

 

 

 

 

 

Проф. дни Мила Христова Сантова

Научните ѝ приноси са свързани с фолклористиката, изкуствознанието, етнологията и културната антропология. Има 164 научни труда и 122 цитирания.