Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен Доктор съобщават, че на 9 юли 2019 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ-БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: „Квантови ефекти в наномагнитни спинови системи“,

на Мирослав Пламенов Георгиев,

редовен докторант от ИФТТ – БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки“, докторска програма: „Физика на кондензираната материя“.

Научно жури:

Председател на журито:

  • проф. дфн Хассан Шамати от ИФТТ – БАН (становище)

Членове на журито:

  • проф. дфн Тодор Михайлов Мишонов, ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски“ (рецензия)
  • проф. дфн Николай Стойчев Тончев, ИФТТ – БАН (рецензия)
  • доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова, ПУ „Паисий Хилендарски“ (становище)
  • доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, ИЯИЯЕ – БАН (становище)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИФТТ – БАН: