Конкурс за главен асистент в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г.

Документи:

Молба за допускане до участие в конкурса;

Автобиография (европейски образец);

Диплома за образователната и научна степен „доктор“;

Медицинско свидетелство;

Свидетелство за съдимост;

Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)  ;

Списък на публикации в научни издания.

Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИЛ.

Документи се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/979-29-90.