Институтът по обща и неорганична химия при БАН– София, обявява конкурси  за академични длъжности:
професори – двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория “Теоретична и изчислителна химия” и един  по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Солеви системи и природни ресурси”;
доценти – двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория “ Високотемпературни оксидни материали” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда”;
главен асистент – един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Обявата е публикувана в ДВ в брой бр. 47 от 04.06.2021 г. със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – 1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария, тел. 02/ 979 25-60 и 02/ 872-48-01.