Институтът по физика на твърдото тяло – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност „Асистент“ по професионално направление 4.1. „Физически науки“, научна специалност „Физика на кондензираната материя“, за нуждите на лаборатория „Акустоелектроника“ към направление „Функционални материали и наноструктури“ със срок един месец от публикуването на страницата на ИФТТ-БАН.

Кандидатите подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователната и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

Справки и документи – в деловодството на Института – 1784, София, бул. Цариградско шосе № 72, Централна сграда на ИФТТ, стая 215, тел. 02/8773492.

http://www.issp.bas.bg/academic-position/?id=61