На 27 септември 2021 г., понеделник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 288-РД/27.05.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 5, т. 7/21.05.2021 г.), в състав:

доц. д-р Венелин Шурелов, НХА; проф. д-р Горица Найденова, ИИИзк, председател; проф. д-р Кремена Ангелова, НМА; проф. д-р Симо Лазаров, НБУ, рецензент; доц. д-р Стефка Венкова, ИИИзк, рецензент, ще проведе публична защита на дисертационния труд Ембиънт музиката от периферията към центъра – функция, типология и жанрови взаимодействия на отчисления с право на защита редовен докторант към сектор Музика при ИИИзк Ангел Димитров Симитчиев за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Музикознание и музикално изкуство, 8.3. Научен ръководител проф. д. изк. Кристина Япова.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.