Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 45 от 28.05.2021 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Камелия Камбурова,

Председател на Научното жури: проф. дхн Елена Милева

Материалите за конкурса са качени на следния линк в сайта на ИФХ-БАН:

https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php