Събранието на академиците избра днес нови член-кореспонденти в областите „Хуманитарни науки“, „Обществени науки“ и „Аграрни и лесовъдни науки“.

Отделение „Хуманитарни и обществени науки“

Хуманитарни науки

Член-кореспондент дин Иван Динев Русев

Роден е през 1963 година. Той е учен с международна известност.  Основната научна област, в която се изявява е стопанската история на България. Работи и по проблемите на дипломатическата история на Черноморието и Балканите (XVIII-XIX век) и проучва европейското консулско присъствие в района.  Вниманието му е привлечено главно от френското стопанство. Акцент в проучванията му е стопанската история на прехода от Късното средновековие към модерната епоха в българските земи. Проф. Русев работи в Икономическия университет във Варна.

Обществени науки       

Член-кореспондент Иван Русчев Русчев

Роден е през 1957 година. Научната му работа се отличава с аргументирането на оригинални тези във връзка с абстрактни теоретични понятия, от които се правят редица задълбочени изводи с приносен характер и значение за развитието на юридическата практика. Проф. Иван Русчев  участва в ръководството на международни разработки – програми, вкл. програми на Европейския съюз, договори, проекти, съвместни изследвания. Той е изграден учен в областта на правните науки, с оригинално мислене, с вкус към дискусионните въпроси и към новите предизвикателства в юридическата наука. Познат е в правната общност с критичния си поглед по разнообразни теми от съдебната практика. Работи в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Член-кореспондент дюн Атанас Марков Семов

Роден е през 1970 година. Той има голям принос за създаването и развитието на цялостно самостоятелно научно направление в българската правна наука: Право на Европейския съюз. Научните му трудове са посветени на най-важните за доктрината и за практиката  научни и научно-практически проблеми на правото на ЕС. Работи в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“.

Отделение „Аграрни и лесовъдни науки“

 

Член-кореспондент дсн Георги Цветков Георгиев

Роден е през 1957 г. Основните му научни приноси са свързани с осъществената за първи път в Европа интродукция на Entomophaga maimaiga, която е ефективен биологичен патоген на най-опасния насекомен вредител в широколистните гори – гъботворката (Lymantria dispar), както и с борбата срещу него. Провежда проучвания за установяването на нови видове паразитни аскомицети в 13 държави от Европа, Азия и Африка. Работи в Института за гората на БАН.

Член-кореспондент дтн Алберт Иванов Кръстанов

Роден е през 1960 г. Основните му научни приноси в областта на инжeнерната ензимология са свързани с бuореакmорu u акmuвнu покрumuя базuранu на uмобилuзuранu ензимu u клеmкu, инкапсулацuя на ензими в линейно-дендритни съполимери, пробиотици, бuологuчно активнu съедuненuя в българскu еmерuчно -масленu u лечебни растения. Работи в Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив.