Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 19.06.2024 г. почина член-кореспондент Михаил Славчев Давидов.

Чл.-кор. Михаил Давидов е роден на 18.07.1940 г. в София. През 1966 г. завършва медицина във Висшия медицински институт в София. През 1971 г. става „Кандидат на медицинските науки“ в Централната лаборатория по регенерация към БАН, през 1974 г. става „Старши научен сътрудник II ст.“, през 1977 г. – „Доктор на медицинските науки“, а през 1982 г. „Старши научен сътрудник I ст.“ През 1989 г. е избран за член кореспондент на БАН. От 1985 г. чл.-кор. Давидов е редовен член на Националната немска Академия на естествоизпитателите „Leopoldina“.

Чл-кор. Михаил Давидов е учен от световна величина и е известен със своите постижения за клетъчната анатомия и функционална морфология на редица органи в тялото на бозайниците и човека – централна и периферна нервна система, репродуктивна система, паренхимни органи. Международно признание са получили неговите открития за организацията и ролята на невроендокринната система, за произхода на клетките, за свойствата на перицитите (клетките около кръвоносните съдове) като стволови клетки в зрелия организъм.

Свидетелство за богатата му научна дейност са неговите научни трудове: 15 монографии и 5 глави в книги, 2 учебника и учебни ръководства, 228 научни публикации в страната и чужбина, 90 научни доклада в страната и чужбина, с публикувани резюмета и повече от 3200 потвърдени цитирания в страната и чужбина. Чл.-кор. Давидов е участвал в редица национални и международни проекти.

Впечатляваща е преподавателската дейност на чл.-кор. Давидов, включваща лекции и практически упражнения (дисекционни и микроскопски) по анатомия, хистология и ембриология за студенти по медицина, дентална медицина и лекари- специализанти и която започва непосредствено след завършване на висшето му образование – през 1967 г. като хоноруван асистент в Катедрата по анатомия и Катедрата по хистология на Висшия медицински институт в София. От 1972 г. започва преподавателската му дейност във ФРГ като гост-асистент на Института по анатомия на Университета Вюрцбург, а през 1993 г. е избран и назначен за редовен университетски професор по анатомия в Университета в Хамбург, Германия, където живя до своята кончина.

Чл.-кор. Давидов е заемал и редица ръководни постове: Заместник директор на Института по клетъчна биология и морфология на БАН, Председател на Специализирания научен съвет по морфология към ВАК, Секретар на Дружеството на българските анатоми, хистолози и ембриолози, Заместник директор и временно изпълняващ длъжността директор на Катедрата по микроскопска анатомия на Анатомичния институт към Университета Хамбург – Германия. Член е на редица научни съвети и научни дружества в България и Германия.

Чл.-кор. Михаил Давидов е удостояван с различни награди и отличия, между които „Почетен член на Българското анатомично дружество, за принос за анатомичната наука и неговата подкрепа за развитието на морфологичната наука“; Почетен член на Дружеството по анатомия, Румъния; Преподавател на десетилетието („Teacher of the decade“), Медицински факултет – Хамбург; Грамота по случай 60-годишнината на ИЕМПАМ за принос към развитието на морфологията и за заслуги за утвърждаването на ИЕМПАМ – БАН.

С кончината на чл.-кор. Михаил Давидов Българската академия на науките и българската наука загуби един от най-видните си представители и изключително достоен човек!

Поклон пред светлата му памет!

Ръководството на Българската академия на науките и на Събранието на академиците и член-кореспондентите