Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 10.04.2024 г. почина член-кореспондент Ангел Иванов Балтов.

Чл.-кор. Ангел Балтов е роден на 10.11.1935 г. в София. През 1959 г. завършва УАСГ, специалност „Промишлено и гражданско строителство“. Специализирал е в Института по основни проблеми на техниката в Полската академия на науките – Варшава, Полша, в Екол Политехник, Париж, Франция и в Международния център по механика в Удине, Италия. Чл.-кор. Балтов е заемал редица отговорни длъжности: заместник-декан на Факултета по математика и механика към СУ „Кл. Охридски“; научен секретар на Института по механика и биомеханика – БАН; ръководител на Секция „МДТТ“ в Института по механика; научен секретар на БАН, отговарящ за математическите науки; ректор на Центъра по обучение към БАН; член на 3 Специализирани научни съвета към ВАК; член на множество комисии и съвети към Управителния съвет на БАН и Общото събрание на БАН и др. През 2004 година бе избран за член-кореспондент на БАН.

Чл.-кор. Балтов е авторитетен учен със значими научни и научно-приложни приноси в областта на механиката. Неговите научни изследвания в областта на теоретичната и приложна механика на твърдото деформируемо тяло са намерили реализация в редица производствени технологични процеси и са получили широко признание у нас и в чужбина. Научната му дейност има важни приложения в металургията, енергетиката, строителството, машиностроенето и военното дело. Участвал е във внедряването на високоефективна технология в металургията, както и има принос за осигуряване и оценяване безопасността на блоковете на АЕЦ „Козлодуй”. Научната му продукция е впечатляваща – 6 книги и 167 статии и доклади, част от които са публикувани в престижни международни списания и са получили широк отзвук.

Чл.-кор. Балтов бе високо ценен и търсен експерт у нас и в чужбина –  международен експерт на ЕС; експерт в различни комисии към Министерство на образованието и науката; подготвял е експертизи за нуждите на АЕЦ „Козлодуй”.

Дългогодишна и изключително полезна е неговата преподавателска дейност в редица наши и чужди университети. Издал е първи монографичен учебник по механика на материалите. Бил е ръководител на над 50 дипломанта, 8 докторанта и 4 специализанта от страната и чужбина.

За цялостната му научна, научно-приложна, научно-организационна и експертна дейности е удостоен с: орден „Св. Св. Кирил и Методий”; медал на БАН „Марин Дринов“ на лента; златна значка на КМТП „За високо техническо равнище”; почетен доктор на ВСУ „Л. Каравелов“ и др.

С кончината на чл.-кор. Ангел Балтов Българската академия на науките загуби един от най-видните си представители и изключително достоен човек!

Поклон пред светлата му памет!

      

Опелото ще се състои на 12 април 2024 г. (петък) от 15:00 ч. в Църквата „Света София“.

 Ръководството на Българската академия на науките и Събранието на академиците и член-кореспондентите