Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 03.05.2024 г. почина член-кореспондент Иван Георгиев Пожарлиев.

Чл.-кор. Иван Пожарлиев е роден на 03.11.1935 г. в гр. Габрово. През 1958 г. завършва химия в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. През 1965 г. защитава кандидатска дисертация в Института по органична химия при БАН. През 1986 г. става „доктор на химическите науки“, през 1987 г. „професор“, а през 2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Чл.-кор. Пожарлиев е един от водещите учени в областта на физичната органична химия. Неговите фундаментални научни резултати са послужили като основа за разработване и внедряване у нас и в други страни на редица ефективни технологии. Той е съавтор на 22 авторски свидетелства, три от които са признати и в бившия СССР, съавтор е и на една рационализация. Световно признати са неговите приноси в изследванията на кинетиката, термодинамиката, механизмите на моделни органични и биоорганични реакции, като той създаде и ръководи единствената у нас школа в това направление.

Чл.-кор. Пожерлиев успешно ръководи редица проекти (договори) за съвместни изследвания в страната и чужбина, довели до крупни промишлени разработки с изключително висок икономически ефект. Чл.-кор. Пожарлиев бе и високо ценен преподавател, а учебникът му „Физична органична химия“ е настолна книга на много химици-органици и биоорганици. Ръководил е успешно защитили докторанти.

Чл.-кор. Пожарлиев бе ръководител на Лаборатория „Физична органична химия” в Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН, член на Научния съвет на ИОХ-ЦФ, член на СНС по органична химия и органична технология към ВАК, член на Химическата комисия във ВАК и др.

За неговата научно-приложна дейност и изключително високите икономически приноси от нея е получил много награди и отличия, като най-важните от тях са: „Димитровска награда”, „Значка за принос в техническия прогрес”, Юбилеен медал „1300 години България”, Почетна значка „Изобретател”, Орден „Кирил и Методий” и др.

С кончината на чл.-кор. Иван Пожарлиев Българската академия на науките загуби един от най-видните си представители и изключително достоен човек!

Поклон пред светлата му памет!

Опелото ще се състои на 27 май 2024 г. (понеделникот 13:00 ч. в Църквата „Св. Седмочисленици“.

Ръководството на Българската академия на науките и на Събранието на академиците и член-кореспондентите