Във връзка със съобщения в медиите за военни действия в района на Чернобилската и Запорожката АЕЦ в Украйна и последвалото безпокойство в част от българското население, следва да се има предвид, че в Република България се извършва непрекъснат мониторинг на гама-фона от пет ведомства:

  • Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ поддържа Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на гама-фона (BULRaMo система);
  • В Националния център по радиобиология и радиационна защита към МЗ се извършва измерване на гама-фон в една точка;
  • Главна дирекция “Гражданска защита” към МВР получава данни от измерването на гама-фона от 335 поста, разположени в общински администрации и от 28 поста, разположени в областни администрации;
  • АЕЦ “Козлодуй” измерва гама-фона чрез Автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол, която е обединена с BULRaMo системата и чрез Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг „Катрин“;
  • Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към БАН извършва измервания на връх Мусала, чрез своята Базова екологична обсерватория (БЕО) и в 7 точки на територията на института и изследователския реактор ИРТ-2000 в Научен комплекс-2, гр. София.

При направена справка за състоянието на радиационния гама-фон за гр. София (шест детектора GIM 204, позиционирани в различни точки на изследователски реактор при ИЯИЯЕ-БАН) за периода 01.02-04.03.2022 г. се установи, че среднодневните стойности варират от 0,16 до 0,17 µSv/h (Фиг. 1). Среднодневните стойности на радиационния гама-фон за връх Мусала варират през същия период от 0,14 до 0,16 µSv/h.

За територията на Република България естествения радиационен гама-фон е в границите от 0,06 до 0,40 µSv/h. В тази връзка може да се направи извод, че към настоящия момент няма риск за българското население и не се налага предприемане на радиационно-защитни мерки.

На връх Мусала ИЯИЯЕ-БАН извършва денонощно пробовземане от трансграничния атмосферен поток на височина около 3000 м. Така могат да бъдат открити минимални концентрации радиоактивни вещества, преминали над територията на България и Югоизточна Европа. Измерванията на пробите се извършват в ИЯИЯЕ-БАН с помощта на прецизна спектрометрична апаратура. ИЯИЯЕ-БАН ще продължи осъществяването на мониторинг и своевременното информиране на обществото.

Фиг. 1. Гама-фон на площадката на изследователския реактор при ИЯИЯЕ-БАН

В аерозолните проби от връх Мусала взети в периода 21.02-02.03.2022 г. не се наблюдават повишени нива на радиоактивният фон, а измерените стойност на обемната специфична активност на някои техногенни радионуклиди като йод-131 (131I) и цезий-137 (137Cs) са под минимално детектируемите нива – 0,1 Bq/m3 и 0,3 Bq/m3 съответно. Тези стойности са значително под границата на средногодишната обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на открито, определени за критична група от населението, съгласно Приложение №2 към чл. 18, ал. 6 на Наредба за радиационна защита издадена от Агенция за ядрено регулиране, Таблица 4 (Вторични граници на годишно постъпване на отделни радионуклиди в организма на лица от населението за шест възрастови групи чрез вдишване на аерозоли, разтворими или химически активни (неблагородни) газове и пари и на средногодишната обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на открито). Допустимите нива са: 131I (7,3 Bq/m³) и 137Cs (3,2 Bq/m³).

На площадката на изследователския реактор при ИЯИЯЕ-БАН са разположени три броя аерозолни монитори тип ABMP 201L. Резултатите от тяхната работа са представени на Фиг. 2 – Фиг. 5 (МДА е съкращение от минимално детектируема активност; червената линия показва граничната стойност за съответния радионуклид според Наредбата за радиационна защита). Чрез сравнение с измерените стойности за сходен период през миналата година се вижда, че стойностите от изминалата седмица са в нормални граници.

Фиг. 2. Среднодневна обща бета активност в аерозоли за 2022 г.

Фиг. 3. Среднодневна обща бета активност в аерозоли за 2021 г.

Фиг. 4. Среднодневна обща алфа активност в аерозоли за 2022 г.

Фиг. 5. Среднодневна обща алфа активност в аерозоли за 2021 г.

Във връзка с осигуряването на нормалното функциониране на Базовата екологична обсерватория – Мусала, ръководството на ИЯИЯЕ-БАН благодари на МОН за подкрепата на проекта ACTRIS по националната пътна карта за научна инфраструктура.

Фиг. 6. Базова Екологична Обсерватория „Мусала“ при Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН

Фиг. 7. Гама сонда, монтирана на БЕО-Мусала за измерване на радиационния гама-фон, модел IGS 421

Фиг. 8. Гама детектор GIM 204 и аерозолeн монитор ABMP 201L, използвани за измерване на площадката на изследователския реактор при ИЯИЯЕ-БАН