Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“, ИБФБМИ–БАН, обявен в ДВ, бр. 94/12.10.2021 г., с единствен участник доц. д-р Светла Желязкова Тодинова и съгласно чл. 29 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, и чл. 5.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 07.04.2022 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Светла Желязкова Тодинова.

Научно жури:

  • проф. д-р Иванка Цаковска – Председател на Научното жури, становище;
  • проф. д-р Албена Йорданова – рецензия;
  • проф. д-р Борис Шивачев – рецензия;
  • проф. д-р Галя Станева – рецензия;
  • проф. дбн Албена Момчилова – становище;
  • проф. дбн Стефка Танева – становище;
  • доц. д-р Вилма Стоянова – становище

Материалите по конкурса са на разположение в канцеларията на ИБФБМИ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg), както и на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/svetla-todinova-professor/