На 20 май 2022г. от 14:00 часа, в заседателната зала на Института по инженерна химия при Българска академия на науките (ИИХ-БАН), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема „Каталитично окисление на сулфидни йони“, за присъждане на образователната и научна степен “ДОКТОР” по професионално направление 4.2 „Химически науки“, на маг. инж. Надежда Драгомирова Шукова (Дерменджиева). Заседанието ще се проведе присъствено – в залата на ИИХ-БАН, ет.2, и/или дистанционно чрез ZOOM.

Председател на научното жури – доц. д-р Татяна Петрова (ИИХ-БАН), Членове на научното жури: проф. дтн. Венко Бешков (ИИХ-БАН), проф. дхн Райчо Георгиев Райчев (ИЕЕС-БАН), доц. д-р Юлина Валентинова Хубенова (ИЕЕС-БАН), и проф. д-р Константин Мавродиев Петров (ИЕЕС-БАН). Материалите по защитата са на разположение в личен състав на ИИХ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИИХ-БАН.