Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и научните секретари на БАН доц. Ина Анева и доц. Деница Борисова участваха в среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) на 8-10 юни 2022 г. близо до гр. Прага, Чехия.

Темата за обмяна на опит между академиите-членки на EASAC беше „Как да използваме най-добре опита си за бъдещи съвети, базирани на науката? Как можем да увеличим въздействието си на национално и европейско равнище?“.

Акад. Ревалски запозна участниците с някои от актуалните дейности на БАН:

  • Ученически институт към БАН, участие в създаването на програми за ОКС бакалавър и магистър, докторантски програми на БАН;
  • Форум Наука за бизнес, където учени от различни научни направления в Академията представят успешно реализирани проекти и научно-приложни технологии, готови за внедряване (https://www.bas.bg/?p=39281);
  • Демонстрационен проект за внедряване на водород в транспорта (https://www.bas.bg/?p=39550).

Министърът на науката, изследванията и иновациите на Чешката република г-жа Хелена Лангшадлова също се включи в срещата, като запозна участниците с плановете за чешкото председателство на Съвета на ЕС, което предстои през втората половина на годината.

На срещата бяха обсъдени още дейностите на организацията през последните шест месеца, включително програмите на EASAC за енергия, бионауки и околна среда. Бяха представени новите документи, публикувани от организацията – доклада „Регенеративно земеделие“ https://www.bas.bg/?p=38943) и коментара „Биоенергията с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS) и нейната роля в моделите за интегрирана оценка“ (https://www.bas.bg/?p=37816). Беше представена актуална информация относно участието на EASAC в проект SAPEA и подготовката на проект SAPEA+.

Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) се сформира от националните академии на науките и изкуствата на държавите-членки на ЕС, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство. Чрез EASAC академиите работят заедно, за да предоставят независими, експертни, основани на факти съвети относно научните аспекти на европейските политики на тези, които правят или влияят на политиката в рамките на европейските институции.

снимки: Jana Plavec, Чешка академия на науките