Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ – един. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 118, тел. 02/979 3288, Личен състав или на e-mail: office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg.

Конкурсът е публикуван в ДВ брой 66 от 16.08.2022 г.