Студенти, магистри, докторанти и млади учени по астрономия, физика, инженерни, компютърни науки и математика могат да кандидатстват за участие в заключителните три школи в рамките на проекта STELLAR („Научно и технологично усъвършенстване чрез използване на постиженията на LOFAR в радиоастрономията“).

STELLAR (2020-2023) e трансформационен проект по Програма „Хоризонт 2020“, който осъществява обучение на следващо поколение български радиоастрономи, свързано с предстоящото изграждане и бъдещо устойчиво развитие на българска станция на общоевропейския разпределен нискочестотен радиотелескоп LOFAR. Участници в проекта и организатори на школите са Институтът по астрономия с НАО – БАН и Техническият университет в София, в партньорство с Дъблинския институт за авангардни изследвания DIAS и нидерландския Институт по радио астрономия ASTRON.

STELLAR целú разработването на учебни програми по радиоастрономия, космическо време и радиокомуникационно инженерство за постигане на мултиплициращ ефект за българските астрономическа и инженерна общности. LOFAR технологията и науката откриват нова вълнуваща посока за научни изследвания и технологично развитие, като придобитите квалификации и умения достигат до по-широката научна общност у нас.

Трите школи, за до 20 участника, които трябва да разполагат с лаптопи за обучението, се провеждат на английски език и са безплатни и присъствени. За ограничен брой кандидати е предвидена финансова подкрепа за разходи по участието.Станция LOFAR в Онсала

Първата школа, за радио технологиите използвани в LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радио телескоп), е от 15-19 май 2023 г. в Техническия университет (ТУ) в София, с лектори от ТУ и института по радиоастрономия ASTRON – Нидерландия. Сред темите на лекциите и упражненията, са: принципи на електромагнетизма и разпространение на радио вълните; антенно инженерство и специализирани антенни системи; основи на обработката на сигнали и изображения.

Втората школа, по радиоастрономия с LOFAR, от 22-26 май 2023 г. в София Тех Парк, е с лектори от Института по астрономия с НАО, ASTRON – Нидерландия, и DIAS – Ирландия. Теми на лекциите и упражненията по обработка и анализ на LOFAR данни, са: всички видове радио астрономия на ниски честоти с LOFAR телескопа (галактични магнитни полета, активни галактични ядра, извънгалактични източници, наблюдения на звезди и пулсари и други); спектрални и интерферометрични наблюдения, специфични методи за оценка и анализ на радиоастрономически данни. За участие се изискват и познания по Python.

Третата школа, по космически изследвания и космическо време с LOFAR, която се организира съвместно с Клон “Космос” на Съюза на физиците в България, е в НАО Рожен от 19-23 юни с лектори от ASTRON – Нидерландия, Университета в Хелзинки – Финландия и DIAS – Ирландия. Теми на лекциите и упражненията, обработката и анализът на LOFAR данни, са: въведение в изследванията на Слънцето, междупланетното пространство и космическото време с LOFAR; динамични спектри; интерферометрични изображения и проучвания на йоносферата.

Сроковете за кандидатстване за участие в първите две школи са до 15 април, а за третата – до 15 май 2023 г., на сайта на проекта: www.stellar-h2020.eu