Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. № 99 от 13.12.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Мария Петрова,

Председател на Научното жури: Проф. д-р Николай Божков

Материалите за конкурса са качени на следния линк в сайта на ИФХ-БАН:

https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php