Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 45 от 28.05.2021 г. Кандидат: гл. ас. д-р Камелия Камбурова, Председател на Научното жури: проф. дхн Елена Милева Материалите за конкурса са качени на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php

Институтът по физикохимия при БАН обявява конкурс за доцент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „Доцент“ – 1 брой в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ по тематика „Електрохимично получаване на хибридни покрития върху метални подложки“. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 62 от дата 27.07.2021 год. със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и е качена на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri/objava-za-glavni-asistenti-2019g.php Справки и документи – 1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

2021-07-27T15:13:51+00:00вторник, 27 юли 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за доцент в Института по физикохимия

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „Доцент“ – 1 брой в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ по тематика „Електрични свойства и стабилност на колоид-полимерни суспензии“. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 45 от дата 28.05.2021 год. със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и е качена на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri/objava-za-glavni-asistenti-2019g.php Справки и документи – 1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

2021-05-31T10:16:42+00:00понеделник, 31 май 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ – ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на Лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 20 от 10.03.2020 г. Кандидат: доц. д-р Богдан Ставрев Рангелов, Председател на Научното жури: Доц. д-р Драгомир Тачев Материалите за конкурса са качени на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php

2020-09-15T15:02:07+00:00вторник, 15 септември 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ при БАН обявява конкурси за „главен асистент“

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност „Главен асистент“ – 2 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 55 от дата 19.06.2020 г. и на сайта на ИФХ-БАН: http://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 87 27 550, 02 979 25 81    

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ отвори вратите си

На 25 октомври 2019 г. в Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ се проведе Ден на отворените врати под наслов „Физикохимия – образование, наука и практика”. Събитието започна с откриване на изложба на химичните елементи и тяхното приложение. Тя беше посветена на делото на Менделеев и показваше интересни образци от отделни химични елементи, например благородни метали, алуминий, силиций и др., както и технологични продукти, получени тях. Парче от метеорит, „посетило“ Института, беше също част от изложбата. […]

Go to Top