Конкурс за доцент в Института по физикохимия

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „Доцент“ в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“  – 1 брой със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 51 от 13.06.2023 год. и на сайта на ИФХ-БАН. Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. № 99 от 13.12.2022 г. Кандидат: доц. д-р Мария Петрова, Председател на Научното жури: Проф. д-р Николай Божков Материалите за конкурса са качени на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php

Публична защита в Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“

Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18.05.2023 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Получаване и характеризиране на нано-катализатори за електрокаталитични и фотокаталитични приложения“ на Нина Николаева Димитрова, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия”.   Научен ръководител: доц. д-р Женя Георгиева Председател на научното жури: доц. д-р Рашко Рашков  Членове на научното жури: доц. д-р Рашко Рашков - рецензент доц. д-р Женя Георгиева проф. д-р Антония Стоянова - рецензент доц. д-р Геновева Атанасова проф. д-р Антон Момчилов Материалите [...]

Конкурс за главен асистент в Института по физикохимия

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент – 1 брой в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия“ за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“  – 1 брой, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

Научна конференция ИНФРАМАТ 2022

Научна конференция ИНФРАМАТ 2022 под надслов Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата се проведе от 12 до 14 септември в Пловдив. ИНФРАМАТ е разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на археологически и етнографски артефакти, част от Националната пътна карта за научна инфраструктура, финансирана от Министерството на образованието и науката. На конференцията бяха представени актуални научни изследвания на партньорите на ИНФРАМАТ и на други научни организации, ползващи инфраструктурата и бяха показани някои от разширените апаратурни и методични възможности на разпределената инфраструктура. В програмата на конференцията бяха включени 20 доклада, 38 постера в широк обхват от изследователски области и дискусия за бъдещото развитие на изследователската инфраструктура. Участваха 70 изследователи [...]

Трета научна конференция ИНФРАМАТ

От 12-ти до 14-ти септември 2022 г., в хотел Империал, Пловдив ще се проведе трета поредна научна конференция ИНФРАМАТ 2022 под надслов Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата. Конференцията има за цел да даде възможност за представяне на актуални научни изследвания на партньорите на разпределената изследователска инфраструктура ИНФРАМАТ и на други научни организации, ползващи нейния капацитет. Ще бъдат показани и някои от разширените апаратурни и методични възможности на ИНФРАМАТ. В конференцията ИНФРАМАТ 2022 са заявили участие близо 70 изследователи от 16 институции в страната и чужбина. В програмата на конференцията са включени 20 устни доклада и 38 постера в широк обхват от изследователски области. Конференцията е организирана от Институт по физикохимия, БАН -  научен и технически координатор на ИНФРАМАТ (част от Националната [...]

Go to Top