Начало/Tag:ИЯИЯЕ

Млад учен от БАН с награда на Немското физическо дружество

Снимка: Физически факултет на СУ Д-р Даниела Донева от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика е отличена с наградата за млад учен „Густав Херц“ на Немското физическо дружество за 2024 г. Научните разработки на д-р Донева са в областта на космологията. Нейните изследвания са посветени на изучаване на черни дупки и неутронни звезди в обобщените скаларно-тензорни теории на гравитацията. Д-р Донева придобива научната и образователна степен "доктор" във Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" под ръководството на чл.-кор. Стойчо Язаджиев. От 2012 г. работи в Тюбингенския университет, Германия. Носител е на Хумболтова стипендия за периода 2012 г.-2015 г., участвала е и в програмата за хабилитация на Margarete von Wrangell (2015–2018). През 2018 г. печели Голямата награда „Питагор“ за млад [...]

2023-11-21T09:51:31+02:00вторник, 21 ноември 2023 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност|Етикети: |

20 години интегрирана система за управление по качество и околна среда в ИЯИЯЕ-БАН

Интегрираната система за управление /ИСУ/ на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, сертифицирана в съответствие с международните стандарти по качество БДС EN ISO 9001:2015 и околна среда БДС EN ISO 14001:2015, е внедрена с цел документиране, анализ и оценка на политиката и действията на ръководството по отношение изпълнение изискванията на стандартите на включените в ИСУ звена. Вече 20 години Институтът получава положителна оценка за работата си в одиторските доклади, което е гаранция за добро управление и спазване на изискванията на най-добрите практики за управление на научни организации. Оптимизацията на качеството на работния процес, както и оценката на въздействието върху околната среда на дейностите в ИЯИЯЕ, са гаранция за отговорност и превенция на рисковете и заплахите. Чрез резултатите и обстойния им анализ от провеждането на [...]

2023-07-06T11:01:09+03:00четвъртък, 6 юли 2023 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност|Етикети: |

Съвременни проблеми на теорията на Ли и нейното приложение във физиката бяха обсъдени на работно съвещание

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН и Фондация „Теория на Ли и нейните приложения в науката“ организираха 15-то работно съвещание „Теория на Ли и нейните приложения във физиката“ http://theo.inrne.bas.bg/~dobrev/LT-15.htm , което се проведе от 19 до 25 юни 2023 г. в творческия дом „Варна“. В работното съвещание участваха 78 учени от Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Канада, Полша, САЩ, Словения, Тайван,  Украйна, Франция, Чехия и Япония. В научната програма бяха представени, от една страна, теми от теорията на Ли: теория на представянията, алгебрична геометрия и теория на числата, клъстерни алгебри, безкрайномерни групи и алгебри на Ли, супералгебри и супергрупи, квантови групи и некомутативна геометрия, специални функции, а от друга - приложения във физиката: симетрии в теорията на струните, супергравитация, квантова [...]

Център КВАЗАР обяви старта на Националния план на България за изграждане на квантово-комуникационна инфраструктура

Официален старт на изграждането на първата по рода си квантово-комуникационна мрежа в България беше даден на 10 февруари. Тя се реализира в рамките на  европейската инициатива EuroQCI – Европейска платформа за квантово-комуникационна инфраструктура. Инициативата е насочена към изграждането на единна квантово-комуникационна мрежа на територията на целия Европейски съюз, с което Брюксел цели да се гарантира киберсигурността и комуникационния суверенитет. Съвременните изчислителни способности на квантовите компютри правят стандартната киберзащита все по-трудна. Именно поради тази причина, през 2020 г. Европейската комисия стартира Инициативата EuroQCI, в която участват държавите-членки на Европейския съюз. В последствие, всички мрежи следва да бъдат обединени в единна европейска мрежа чрез интерконекторни връзки. В България изграждането на EuroQCI ще се координира от Националния център за квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление [...]

2023-02-10T17:14:14+02:00петък, 10 февруари 2023 |Категории: Избрани, Общи новини|Етикети: , |

Защита на дисертационен труд в ИЯИЯЕ-БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 14.12.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:  «Изследване на стационарни и нестационарни процеси в активната зона на ВВЕР-1000 за целите на реакторната безопасност» на Светломир Емануилов Митков задочен докторант на ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори)     Научен ръководител:                                                                                                                                             Доц. д-р Никола Колев (ИЯИЯЕ-БАН) Състав на Научното жури:             Председател:             Доц. дтн Павлин Грудев (ИЯИЯЕ-БАН) (рецензия)                        Членове:             Проф. дфн Кирил Крежов (Асоц. член на ИЯИЯЕ-БАН) (рецензия)             Доц. д-р Никола Колев (ИЯИЯЕ-БАН) (становище)             Доц. д-р Калин Филипов (ТУ, [...]

2022-11-25T10:45:10+02:00петък, 25 ноември 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

ИЯИЯЕ обявява три конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (ИЯИЯЕ), София, обявява три конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – алгебрични методи в квантовата статистика) - един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – космологични решения в многополеви ефективни теории) - един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – конформна и суперконформна симетрия в полеви и струнни модели) - един. Всичките са със срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 61/02.08.2022 г. [...]

2022-08-02T14:00:11+03:00вторник, 2 август 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top