Project Description

„Известия на Института за български език“

Годишникът „Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андейчин“ е продължение на „Известия на Института за български език“, който излиза в периода 1951 – 1985 г. В него се публикуват научни студии и статии, посветени на българския език (съвременно състояние, история на българския език, старобългарски език, диалектология, връзки на българския език с други езици, теоретични и методологични лингвистични изследвания). Излиза един път годишно на български език.

От редакционната колегия:

За публикация се приемат научни студии и статии, които са с обем до 70 стандартни (1800 знака) машинописни страници. Разглеждат се само оригинални трудове, които не са публикувани на друго място (в печатен и/или електронен вид). Всеки предложен за публикация авторски ръкопис подлежи на рецензиране от двама анонимни рецензенти.

Срокът за депозиране на студии и статии е не по-късно от 15 май на текущата календарна година. Срокът за връщане в редакцията на приетите за печат ръкописи в тяхната окончателна форма е 20 юни на същата година. Ръкописите се приемат като файлове и отпечатани копия (с оглед на възможни разминавания при шрифтове и т.н.).

Ръкописи, които не са били приети за печат за текущата година, не се връщат и ще бъдат разглеждани за приемане за печат през следващата година само ако авторът отново експлицитно ги предложи за включване в съответния том.

Авторите следва стриктно да съблюдават изискванията за оформяне на ръкописите, когато ги подготвят за депозиране в редакцията на годишника. След приемане за печат от авторите се изисква да попълнят Декларация за временно преостъпване на авторското право, която е по образец.

Подобни издания:

ISSN: 0323-9934
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за български език при БАН
1113 София
ул. “Шипченски проход” 52, бл. 17

Излиза един път годишно.

Издание на:
Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Уебсайт:
http://ibl.bas.bg/nautchna-deynost/izdaniya/poreditsa-vizvestiya-na-istituta-za-balgarski-ezik/

Ел. поща:
izvestiya@ibl.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 979 29 12