Project Description

Енциклопедия “Календарни празници и обичаи на българите”

Енциклопедията представя в синтезиран вид богатството на българската календарно-празнична обредност, онагледана с над 60 илюстрации.

За всеки празник е даден оня кръг от народни представи, вярвания, обредни действия и предмети, които изграждат неговото ядро.

Шесто, допълнено издание.

Подобни издания:

ISBN: 9789543227648
Печатно.
На български език.

Издание на:
Научноинформационен център “Българска енциклопедия”
Съвместно с:
Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”