Project Description

Поредица сборници „Научни трудове на Института за държавата и правото”

Поредицата сборници „Научни трудове на Института за държавата и правото” (ISSN 1314-6459) започва да излиза през 2003 г. с издаване на трудове само на млади учени. Постепенно се утвърждава като издание на студии както на млади, така и на утвърдени учени. Предимството на поредицата е, че дава възможност на учените от Института за държавата и правото (ИДП) да публикуват по-големи материали – студии – което позволява изследваният въпрос да бъде подложен на по-подробен и цялостен научен анализ.

През 2015 г. са отпечатани том Х, ХІ, ХІІ и ХІІІ. Последните два съдържат съответно докладите от две научни конференции, организирани от ИДП по повод 145 годишнина на БАН. Томове VI-и до X-и включват докладите от Националните конференция на докторантите (от 2011 г. до 2015 г.). През 2017 г. излезе от печат т. XIV с докладите от VI-тата конференция от 2016 г.

Сборниците “Научни трудове на Института за държавата и правото” са част от електронната база данни на C.E.E.O.L., в която се съдържат публикации на над 5000 издателя от цял свят.  Всеки новоизлязъл брой или отделна статия са достъпни на адрес: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=645

Подобни издания:

ISSN 1314-6459

На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за държавата и правото при БАН,
София, ул. Сердика №4
тел. 02/987 97 85

Издание на:
Институт за държавата и правото

Уебсайт:
http://ipn-bg.org/nauchni-izdaniya/nauchni-trudove-idp/

Електронна библиотека:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=645

Ел. поща:
ipn_ban@bas.bg