Project Description

Списание „Икономически изследвания”

Списание „Икономически изследвания” е международно научно издание, което излиза в 6 книжки годишно. Издава се от Институт за икономически изследвания при БАН. Списание „Икономически изследвания“ има SCImago Journal Rank (SJR)-Q2 в област “Economics, Econometrics, Finance” на SCOPUS.

В списанието се публикуват резултати от научни изследвания, посветени на важни и интересни съвременни икономически проблеми от различни области на икономическата наука – икономическа политика, отраслово преструктуриране, регионални и екологични политики, социално осигуряване, международни икономически отношения, европейска интеграция и много други. Списанието е насочено към академичните среди, към експерти в областта на икономиката, както и към бизнес практиката. Във всяка книжка се предоставят възможности за публикации на млади учени и докторанти от различни висши учебни заведения и научни институти от България и чужбина.

Публикуват се статии и студии на английски език. Авторите са както българи, така и чужденци, като делът на чуждестранните автори е над 60%. Всяка статия се рецензира от двама рецензенти двойно анонимно. Членовете на Международния издателски съвет, на Редакционната колегия и привлечените външни рецензенти са авторитетни учени и експерти с дългогодишен опит в съответната област на икономическата наука.

Списание “Икономически изследвания” се индексира и реферира от SCOPUS, Journal of Economic Literature/EconLit, издания на Американската икономическа асоциация (АЕА), RePEc, CEEOL, EBSCO.

Всички статии се разпространяват чрез абонамент в „Български пощи”, РЕП, чрез Централна библиотека на БАН и в специализирани книжарници, както и чрез най-голямата електронна библиотека за Източна Европа – CEEOL.

По линия на академичния обмен списанието се разпространява в над 40 държави по света.

Електронна библиотека:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=977

ISSN: 0205-3292 На английски език.

Адрес на редакцията:
Институт за икономически изследвания при БАН
София 1000, ул. „Аксаков” №3

Излизат 6 броя годишно.

Издание на:
Институт за икономически изследвания

Уебсайт:
https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia

Ел. поща:
econ.studies@iki.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 810 4019