Project Description

Списание „Правна мисъл“

Списанието излиза в четири книжки годишно и може да бъде закупено в Института за държавата и правото (ИДП).

“Правна мисъл” е платформа за изява както на утвърдени учени, така и на млади научни сътрудници и докторанти. Освен научни и научно-приложни статии във всички области на правото в него се публикуват и отзиви за излезли от печат монографии и учебници, представя се дейността на асоциациите, с които ИДП си сътрудничи (Българската асоциацията по международно право, Българската асоциацията по сравнително право и Българската асоциацията по криминология), публикува се информация за различните научни прояви, организирани от Института за държавата и правото.

То е национално издание с международна редколегия и се разпространява и в над 40 научни организации в чужбина. За 2016 г. абонатите са били 169 (за сравнение през 2015 г. абонатите са били 108).

В най-голямата база данни за литература в Централна и Източна Европа – Central Eastern European Online Library (CEEOL) са качени броевете от 2002 до 2016 г., включително, като всеки брой е съпроводен със съдържание на английски език.

Подобни издания:

ISSN: 1310-7348 (print)

На български език.

Адрес на редакцията:

Институт за държавата и правото при БАН,
София, ул. Сердика №4
тел. 02/987 97 85

Годишно излизат от печат 4 книжки.

Издание на:
Институт за държавата и правото

Уебсайт:
http://ipn-bg.org/nauchni-izdaniya/pravna-misl/

Електронна библиотека:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1068

Ел. поща:
ipn_ban@bas.bg