Project Description

Списание “Българско музикознание”

„Българско музикознание” е единственото научно специализирано списание за музика и музикознание у нас. Започва да излиза през 1977 г. първоначално като поредица „Музикознание“, а от 1981 г. включва четири броя годишно. Материалите се публикуват след анонимно рефериране от български и чуждестранни сътрудници. Списанието съдържа статии, посветени на явления и процеси в различни сфери на българската и световната музикална култура, разглеждани с опора върху съвременни аналитични подходи. Приоритет имат материали, които разкриват нови документи, непроучвани или недостатъчно проучени явления, процеси, исторически периоди, жанрове и пр. Отделни броеве на списанието са посветени на значими теми от историята и съвременността.

Сред авторите в „Българско музикознание” са както утвърдени, така и млади български и чуждестранни музиколози. Списанието разполага с утвърдена мрежа за разпространение в България и в над 40 библиотеки по света. Към списанието има подчертан интерес от читатели на различни възрасти – професионалисти, музикално обучаващи се, хуманитаристи. Списанието се представя заедно с други музикологични издания, коментира се в пресата и в електронните медии. Кратки резюмета на статиите са публикувани в рубриката „Броеве“.

Списание „Българско музикознание“ се реферира и индексира в ERIH PLUS.

Страница във Фейсбук: https://www.facebook.com/Bulmuz.

ISSN: 0204-823X Печатно. На български език.

Излиза в четири броя годишно. Текстовете се публикуват на българки език с резюмета на английски език или на друг език с резюмета на български и на английски език.

Адрес на редакцията:
Институт за изследване на изкуствата при БАН
София 1504, ул. Кракра 21

Издание на:
Институт за изследване на изкуствата

Уебсайт:
http://artstudies.bg/?page_id=200

Ел. поща:
bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Телефон:
(+359) 2 944 24 14, (+359) 2 489 03 57