Papers of BAS. Humanities and Social Sciences

Списание Papers of BAS. Humanities & Social Sciences е основанo през 2013 г. като общоакадемично списание на Българската академия на науките в областта на хуманитарните и социалните науки. Списанието се издава на английски език в печатна, както и в електронна форма (http://www.papersofbas.eu/) от Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ (https://press.bas.bg/).

Списанието публикува постижения на учени от и извън страната в областта на хуманитарните и обществените науки. Статиите трябва да представят нови, непубликувани научни знания, факти и обобщения с теоретичен, аналитичен или приложен характер. Авторите от България е необходимо да представят своите статии както на английски, така и на български език. Авторите от чужбина – на английски език.

Основните цели на списанието са да представи постиженията на учените от България и чужбина в областта на хуманитарните науки и социалните науки; да разшири и улесни достъпа до научни резултати на българските учени; да стимулира и насърчава изследователите от двете дисциплини и особено младите изследователи; да бъде платформа за оценка на нови идеи и знания и за обсъждане на проблемите, тенденциите и перспективите за развитието на хуманитарните и социалните науки; да оцени критично нововъзникващите знания.

ISSN (print) 2367-6248
ISSN (online) 2603-4832
На английски език.

Адрес на редакцията:
Българска академия на науките
ул. „15 ноември“ №1, 1040 София

Издание на:
Българска академия на науките

Уебсайт:
http://www.papersofbas.eu/

Ел. поща:
papersofbas@cu.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 979 52 66