Дизайн и методи за получаване на иновативни полимерни композити с фунгицидно действие спрямо Phaeomoniella chlamydospora и Phaeoacremonium aleophilum

Проектът е фокусиран върху изследване на възможностите за дизайн на иновативни полимерни композити с фунгицидно действие спрямо два щама аскомицетни гъби Phaeomoniella chlamydospora и Phaeoacremonium aleophilum – основните причинители на широко разпространеното в световен мащаб заболяване ЕСКА по лозовите насаждения. Предвидените в проекта насочени фундаментални изследвания ще допринесат за придобиването на нови знания относно влиянието на състава и структурата на иновативните полимерни композити върху взаимодействието им с P. chlamydospora и P. aleophilum, което е отлична предпоставка за намирането на решение за справяне с това сериозно предизвикателство.

Договор КП-06-ОПР03/2
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.

Още проекти:

Период: 2018-2020

Цел:
Проектът е фокусиран върху изследване на възможностите за дизайн на иновативни полимерни композити с фунгицидно действие.

Финансиране:
Проект, финансиран по конкурс „Фундаментални научни изследвания” – 2018 г. на ФНИ-МОН.

Участник от страна на БАН:
Институт по полимери

Ел. поща за контакт:
mspasova@polymer.bas.bg

Лице за контакт:
доц. д-р Мария Спасова-Тодорова, ръководител на проекта