Българският етимологичен речник

„Българският етимологичен речник“ е единственото у нас академично издание за произхода на думите от цялото българско езиково землище. В излезлите до момента осем тома (А – фякалка) са включени десетки хиляди общонародни и диалектни думи. Цялостното проучване на произхода на българското словно богатство разкрива връзките на българския език и народ с други езици и народи от най-древни времена до днес.

От екипа на проекта:

„Българският етимологичен речник“ е единственото по рода си у нас фундаментално научно изследване на произхода на българската лексика от всички краища на българското езиково землище. В него се изяснява домашният или чуждоезиковият произход на широки пластове от речниковия състав на българския език, като се разкриват връзките на българския език и българския народ с други езици и народи – славянски, балкански, индоевропейски и неиндоевропейски, от най-древни времена до днес. Чрез етимологичните изследвания на българския език се хвърля светлина с езикови средства върху генезиса на българския народ, върху неговата материална и духовна култура през вековете и върху историята му.

Голяма част от думите, включени в „Българския етимологичен речник“, получават етимологично обяснение за първи път, при друга част се правят поправки и допълнения на съществуващи етимологии. Така българската етимология има своя принос за сегашния разцвет на етимологичните проучвания в общославянски, европейски и световен мащаб и допринася за високите научни постижения в тази област.

Целите и резултатите от научноизследователската дейност по проекта са пряко свързани с изучаването и съхраняването на българското културноисторическо наследство. „Българският етимологичен речник“ има както фундаментално научно, така и научноприложно значение и се ползва от много други хуманитарни научни направления, от различни образователни и културни институции. Подобни трудове допринасят за разширяване и обогатяване на хуманитарното знание (в частност знанието за родния български език и за българския народ), което е от безспорно значение за поддържане на образователния потенциал във висшите ни училища и за повишаване на качеството на висшето образование.

Многотомният лексикографски труд се разработва в рамките на една от приоритетните научноизследователски области на Института за български език – „Академични речници на българския език“.

Подобни проекти:

Период: 1971 -

Цел:
Създаване и актуализиране на етимологичен речник на българския език

Финансиране:
Институционално, от бюджетната субсидия

Проект на:
Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Уебсайт:
http://ibl.bas.bg/balgarski-etimologitchen-retchnik/

Ел. поща за контакт:
h.deykova@ibl.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 979 29 12

Лице за контакт:
Христина Дейкова, ръководител на проекта