Иновативни инициативи за сътрудничество в пограничния регион

Проектът CB006.1.31.070 «Иновативни инициативи за сътрудничество в пограничния регион» e съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014TC16I5CB006. Водещ партньор е Българската академия на науките. Проектен партньор е Македонската академия на науките и изкуствата.

Учени от института за икономически изследвания – БАН са инициатори и осъществяват научното ръководство на този съвместен интердисциплинарен проект между БАН и Македонската академия на науките и изкуствата. Тeо идентифицират проблемите пред конкурентното развитие на бизнеса в пограничния район, дефинират подходите и методите за решаването им. Те предлагат и прилагат нов интердисциплинарен подход, включващ социологическо наблюдение на 1943 предприятия и др. Като резултат е формулиран нов бизнес модел на основата на управление на веригата на доставките, като учените контролират внедряването на два практически работещи инстумента за прилагането му – консултиращ виртуален офис http://vofis.bas.bg/ и виртуална платформа за самообучение http://vep.bas.bg/.

Период: 19.10.2016 – 18.01.2018

Период: 2016 - 2018

Цел:
Да предложи конкретни мерки за подобряване на конкурентоспособността и повишаване на производителността в горския сектор в пограничния регион на България и Македония.

Финансиране:
Европейски съюз чрез програмата Интеррег-ИПП

Участник от страна на БАН:
Институт за икономически изследвания

Ел. поща за контакт:
r_chobanova@iki.bas.bg

Лице за контакт:
проф. д.ик.н. Росица Чобанова, ръководител на проекта