Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

Партньори:
Българска академия на науките (БАН)
Софийски университет “Св. Климент Охридски” (СУ)
Селскостопанска академия (ССА)
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ)
Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)
Лесотехнически университет – София (ЛТУ)
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
Технически университет – София (ТУ)
Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

Участници от страна на БАН:
Национален институт по геофизика, геодезия и география;
Институт за гората;
Институт по електроника „Академик Емил Джаков“;
Геологически институт „Ст. Димитров“;
Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – Варна;
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания;
Институт по механика;
Институт по информационни и комуникационни технологии;
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика;
Институт по физиология на растенията и генетика;
Институт за изследване на климата, атмосферата и водите;
Институт по обща и неорганична химия;
Център за изследване на националната сигурност и отбрана

Уебсайт:
https://nnpos.wordpress.com/

За повече информация – следете редовно сайта на програмата

Период: 2018 - 2023

Цел:
Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания, насочени към осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България.

Финансиране:
Министерство на образованието и науката (МОН)

Ел. поща за контакт:
rsemova@cu.bas.bg

Лице за контакт:
Райна Семова, сътрудник на чл.-кор. Костадин Ганев, ръководител на проекта от страна на БАН