Serdica Mathematical Journal

Списанието е със сегашното си име от 1995 г. Продължител е на Serdica Bulgaricae Mathematicae Publicationes – Сердика Българско математическо списание (1975–1994) и Bulletin de l’Institute de Mathématique – Известия на Математическия институт (1953–1974).

В списанието се публикуват оригинални научни статии и обзори по покана, като са застъпени всички области на математиката. За публикуване се разглеждат само оригинални статии, които не са публикувани или не се разглеждат в момента в друго списание.

Статиите задължително се рецензират (анонимните рецензенти са изтъкнати учени от страната и чужбина, които са висококвалифициани специалисти в съответната тясна област) , като се спазва принципът статии, представени от български автори, да се изпращат за рецензия на чуждестранни специалисти. Всяка статия е представена от член на редколегията, чието име е изписано в началото на статията. Редколегията на списанието се състои от 27 учени, от които 8 работят в България, а останалите 19 в престижни чуждестранни университети или институти в Европа, Америка и Азия.

Дигитализарани са предшествениците списанието и пълният текст на статиите от тези списания е достъпен на страницата на Института по математика, като има връзки със страницата на списанието.

Редовно (при предаване за печат) се въвеждат резюметата на публикуваните статии, ключовите думи, класификацията на статията по Mathematics Subject Classification и електронните адреси на авторите. Има свободен on-line достъп на целите книжки за предишни (по-стари от 5) години, както и на тематични книжки, посветени на определени теми или съдържащи трудове на конференции. Освен това, има временен свободен достъп до всички статии приети за печат, но все още неотпечатани. В локалната мрежа на Института по математика и информатика има пълен достъп до всички статии на списанието. Такъв достъп имат абонати на списанието, които са предоставили необходимата за това информация.

ISSN: 1310-6600 Печатно. На английски език.

Адрес на редакцията:
Институт по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, стая 227, 1113 София

Годишно излизат от печат 4 книжки.

Издание на:
Институт по математика и информатика

Уебсайт:
http://www.math.bas.bg/serdica/

Ел. поща:
serdica@math.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 979 28 18