Мрежа от национални контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри за мобилната, научна и иновативна общност Net4MobilityPlus

Проектът Net4Mobility+ има за цел да засили последователността и професионализма на националните контактни лица (НКЛ) за дейностите Мария Склодовска-Кюри (МСК) – част от „Хоризонт 2020“ за подкрепа на международната и междусекторната мобилност и кариерното развитие на изследователите. Консорциумът от 19 бенефициенти и 6 асоциирани партньори от държави-членки на ЕС, асоциирани страни и трети страни ще изпълнява дейности, специално разработени за дейностите МСК и за приоритетите и капацитета на цялата мрежа от НКЛ, вкл. нуждите на т. нар. “widening countries”. Фокусът върху споделяне на експертиза и добри практики, трансфер на знания към по-неопитните НКЛ, съвместна подкрепа на ежедневна база, увеличаване на знанията и уменията, разширяване на инструментите и методологията ще улесни подобряването на професионализма при предоставяне на услуги от НКЛ както в Европа, така и извън нея. Резултатите от събития на проекта (обучения, семинари и др.), съвместно разработени материали (наръчници, препоръки) и платформи за комуникация и разпространение (уебсайт, социални медии) ще допринесат за намаляване на първоначалните бариери за новономинирани НКЛ, като се опрости достъпът до конкурсите от дейностите МСК и се повиши качеството на предложенията. С оглед постигане на целите на проекта и осигуряване на въздействието, консорциумът ще работи в тесни връзки, като поддържа високи стандарти на управление и качество.

Период: 01.03.2018-28.02.2021

Цел:
Проектът Net4Mobility+ има за цел да засили последователността и професионализма на националните контактни лица (НКЛ) за дейностите Мария Склодовска-Кюри (МСК) – част от „Хоризонт 2020“.

Финансиране:
РП „Хоризонт 2020“, дейности Мария Склодовска-Кюри

Участник от страна на БАН:
БАН-Администрация

Уебсайт:
https://www.net4mobilityplus.eu/

Ел. поща за контакт:
olya.stoilova@cu.bas.bg

Лице за контакт:
доц. д-р Оля Стоилова, ръководител на проекта от страна на БАН-Администрация