EXCEPT: Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer

СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ЕВРОПА: Натрупващите се пречки, стратегии за спиране, ефективни политики и трансфер – EXCEPT е иновативен изследователски проект, финансиран от ЕС, който цели да развие ефективни и новаторски политически инициативи, които да помогнат на младите хора в Европа да преодолеят трудовата несигурност и свързаните с нея рискове.

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН е част от международен консорциум, съвместно с научни институции от девет европейски държави (8 страни членки на ЕС и Украйна), за осъществяване на изследователски проект „Социално изключване на младите хора в Европа: Натрупващи се пречки, стратегии за справяне, ефективни политики и трансфер“. Проектът прилага многомерна динамична перспектива по отношение на обективните и субективни измерения на социалното изключване на младите хора, за да се идентифицират комплексните взаимоотношения и потенциални рискове от кумулативните пречки, както и  да се оценят възможни компенсаторни механизми. По-конкретно, чрез смесени методи се изследват последиците от несигурността на трудовия пазар за риска от бедност и материална депривация на младите хора, тяхното субективно благополучие и здравен статус, както и способността им да живеят самостоятелно, извън дома на родителите си. Проектът търси обяснение на причините защо младите хора по-трудно навлизат на пазара на труда, намират качествена, формална (извън т.нар. „сива икономика“), добре платена и сигурна работа, какви са свързаните с това рискове за тяхното благосъстояние: бедност, материални лишения, влошаване на здравето, ограничена автономност.

Изследователи:

Български изследователски екип:

Доц. д-р Мария Желязкова

Проф. дсн Духомир Минев

Д-р Венета Кръстева

Д-р Атанас Стоилов

Д-р Драгомир Драганов

Международни участници:

Университет в Талин, Естония (TLU) – Координатор

Университет „Карл фон Осиецки“ в Олденбург, Германия (CuO) – Заместник-координатор

Университет Дуйсбург-Есен, Германия (UDE)

Университет „Аристотел“ в Солун, Гърция

Университет в Торино, Италия (UNITO)

Институт за изследвания и образование, Полша (IBE)

Университет в Умео, Швеция (UMU)

Университет в  Кент, Великобритания (UK)

Икономически институт в Киев, Украйна (KSE)

Още проекти:

Период: 1 май 2015 г. – 30 април 2018 г.

Цел: Разработване на ефективни и иновативни инициации, с които да се помогне на младите хора в Европа да преодолеят несигурността на пазара на труда и свързаните с нея рискове.

Финансиране:
Програма „Хоризонт’2020” на Европейския съюз

Издание на:
Института за изследване на обществата и знанието

Уебсайт:
http://issk-bas.org/except-social-exclusion-of-youth-in-europe/

Уебсайт:
http://www.except-project.eu/

Ел. поща:
veneta_krust@abv.bg

Лице за контакт: д-р Венета Кръстева