Изследователи в триъгълника на знанието K-TRIO 3

Основната цел на проекта „Изследователи в триъгълника на знанието“ (K-TRIO 3) е да доближи изследователите и техните постижения до обществото и по-специално до младите хора. Проектът има за цел да допринесе за увеличаване на броя на изследователите и иноваторите в Европа, като запознае обществото и най-вече младите хора с отличните постижения в областта на научните изследвания и иновациите, по-специално: водещи инициативи на FET, мащабни инициативи като „Интернет от следващо поколение“, Центрове за върхови постижения и проекти с българско участие, подкрепени от Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Проектът е насочен към повишаване на осведомеността на обществото за постиженията на центровете за високи постижения в двете приоритетни области на Интелигентната стратегия за специализация в България: ИКТ и културната и творческата индустрия и техния принос за регионалното развитие. Съзнавайки необходимостта от променящи се стереотипи и развивайки нова култура в научните изследвания и иновациите, консорциумът ще се съсредоточи върху това, младите хора да осъзнаят различните области на изследователите, примери за най-добри практики на изследователи и иновациите и научноизследователската инфраструктура в България. През 2018 г. дейностите по проекта се съсредоточиха върху приноса на научните изследвания и иновациите за опазването на културното наследство и насърчаването на културната и творческата индустрия, и ключовата роля на изследователите в тези процеси. През 2019 г. акцентът ще бъде поставен върху „Изследване на мрежата“ – запознаване на хората с последните постижения в HPC, изграждането на интернет на нещата, фабриките на бъдещето и интелигентните градове, както и пълноценното използване на BIG Data and Cloud компютри. Целевата аудитория на проекта включва три групи със специфични дейности, предназначени за всяка група:

  • за ученици и деца: конкурси, практически експерименти, открити лаборатории, посещения;
  • за родители, учители: панаири, изложби, дискусионни клубове и т.н.;
  • за млади изследователи: тренировъчени лагери.

Период: 01.05.2018-30.11.2019

Цел:
Проектът има за цел да допринесе за увеличаване на броя на изследователите и иноваторите в Европа, като запознае обществото и най-вече младите хора с отличните постижения в областта на научните изследвания и иновациите.

Финансиране:
РП „Хоризонт 2020“, дейности Мария Склодовска-Кюри

Участник от страна на БАН:
БАН-Администрация

Уебсайт:
https://rn.fmi.uni-sofia.bg/

Ел. поща за контакт:
olya.stoilova@cu.bas.bg

Лице за контакт:
доц. д-р Оля Стоилова, ръководител на проекта от страна на БАН-Администрация