Космос, Екология, Сигурност – Space, Ecology, Safety (Proceedings SES)

ВProceedings SES се публикуват научни доклади, изнесени и апробирани на ежегодната Международната научна конференция „Космос, Екология, Сигурност – Space, Ecology, Safety SES“, основен организатор на която е Институтът за космически изследвания и технологии при БАН. Досега са издадени 12 такива сборника, като общият брой публикувани доклади е над 1000, а общият обем на сборниците е повече от 4500 страници. Като автори и съавтори са участвали учени от над 30 страни. Сборникът е включен в Референтния списък на НАЦИД и се публикува в електронен и хартиен вариант.

ISSN (Print): 2603-3313
ISSN (Online): 2603-3321
Печатно.
На английски език.

Адрес на редакцията:
Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 1, София 1113, България