NEGOTIATE: Overcoming early job-insecurity in Europe

 

Д оговаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа

Институтът за изследване на обществата и знанието е част от международен консорциум съвместно с научни институции от девет европейски държави за осъществяването на изследователски проект “Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа”. По време на изпълнение на проекта ще се изследва връзката между макро, мезо и микро нива като механизми за създаване на несигурност при започване на първа работа. Пазарът на труда като цяло и тежката криза на заетостта в момента представляват макронивото. Като мезониво се разглежда различния достъп до държавна и частна подкрепа в рамките и между отделните държави.

Изследователи:

Български изследователски екип (Институт за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките):

Проф. дсн Румяна Стоилова rstoilova@bas.bg

Проф. дсн Пепка Бояджиева pepka@sociology.bas.bg

Д-р Венета Кръстева vkrasteva@bas.bg

Д-р Габриела Йорданова gyordanova@bas.bg

Д-р Петя Илиева-Тричкова pilieva@bas.bg

Докторант Лъчезар Няголов lnqgolov@bas.bg

Цели:

 • Да се анализира как неблагоприятните условия на пазара на труда влияят върху възможностите на младите хора да преминат към икономическа независимост от своите родители.
 • Да се изследват възприятията на младите хора относно перспективите им за работа и свободата за договаряне на позицията им на пазара на труда.
 • Да се опише общия контекст, в който младите хора в Европа оформят своите очаквания за работа и договарят интеграцията си на
  пазара на труда и прехода от младост към зрялост.
 • Да се подобри общественото разбиране за механизмите, водещи до различия между отделните държави по отношение на последиците от ранната трудова несигурност.
 • Да се създаде сравнимо знание относно дългосрочните последици от младежката трудова несигурност чрез анализ на жизнените пътища на по-възрастните поколения.
 • Да се разбере оценката на работодателите относно младите кандидати за работа в различните условия на труд в Европа
  Да се предостави ново знание относно условията, при които ранната трудова несигурност има неблагоприятно влияние върху субективното и обективното благополучие.
 • Да се оценят мерките и стратегиите за укрепване на позицията на младите хора при влизането им в трудовия пазар в Европа.
 • Да се информира обществеността и да се улесни създаването на публични политики чрез знание относно факторите, които могат да насърчат обществената устойчивост на национално и европейско ниво.
Още проекти:

1 Март 2015 г. – 30 март 2018 г.

Цел:
Да проучи дългосрочните и краткосрочните последици от несигурността при започване на първа работа и изключването от пазара на младите хора в Европа.

Финансиране:
Програма „Хоризонт’2020” на Европейския съюз

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на обществата и знанието

В партньорство с:

Институт по труд и икономика, Университет Бремен, Германия; Университета в Брайтън, Великобритания; Институт за публични политики и социална дейност към Университета Масарик, Чешка република; Катедра за социални науки към Университета в Базел, Швейцария; Катедра икономика към Университета в Жирона, Испания; Катедра за социална политика към Университета Пантеон за социални и политически науки, Гърция; Катедра за трудови и социални политики към Икономически университет в Познан, Полша; Фондация SOLIDAR, Белгия

Уебсайт:
http://issk-bas.org/negotiate/

Уебсайт:
https://negotiate-research.eu/

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт: проф. дсн Румяна Стоилова