SHARE – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа – международно панелно изследване, в което от 2016 година участват всички държави членки на Европейския съюз и учените имат възможност да идентифицират предизвикателствата и подпомогнат гражданите на възраст 50 и повече години (чийто брой непрекъснато се увеличава) в достигане на по-добро качество на живот.

SHARE България се координира от Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките (ИИОЗ-БАН). Екипът от ИИОЗ-БАН се ръководи от гл. ас. д-р Екатерина Маркова. Гл. ас. д-р Габриела Йорданова от ИИОЗ-БАН е национален оператор на изследването и следи за качеството на набираната информация. Екипът се подпомага и от доц. Васил Киров (ИИОЗ-БАН), д-р Евгения Маркова (Brighton Business School, University of Brighton, UK) и Диана Ненкова. Изследването на терен се провежда от ГфК България, Институт за маркетингови изследвания, част от GfK International Group. Данните от проучването, които са събрани в изследователския проект “50+ в Европа”, представляват важна основа за социалните науки. Повече от 5500 социални изследователи по целия свят работят с тази база данни и осигуряват резултати за:

  • Повече от 1.200 научни публикации, книги или статии в списания
  • Източници на информация за политически реформи, политически анализи и законодателни текстове
  • Публикации в медиите
  • Експертни лекции

Целта на изследователския проект 50+ в Европа е да се анализират социални, икономически и здравни условия на хората в европейски държави, които са на възраст над 50 години.

Още проекти:

Период: 2016 - 2018

Цел:
Да се анализират социални, икономически и здравни условия на хората в европейски държави, които са на възраст над 50 години.

Финансиране:
European Commission, DG “Employment and Social Affairs and Inclusion

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на обществата и знанието

В партньорство с:
Института Макс Планк за социално право и соцална политика към центъра за икономика на застаряването в Мюнхен, Германия (Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging)

Уебсайт:
http://issk-bas.org/share-survey-wave-7/

Уебсайт:
http://www.share-project.org/

Ел. поща за контакт:
emarkova@bas.bg

Лице за контакт:
гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ръководител на проекта